Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot on laadittu 13.9.2011, ne on päivitetty 1.3.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi 1.4.2018 alkaen.

Käyttöehtojen soveltaminen

Sävymedian (jäljempänä palveluntarjoaja) ylläpitämien verkkopalveluiden (jäljempänä palvelu) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä käyttöehdot).

Tiettyjen palvelun osien käyttäminen edellyttää erillistä käyttöoikeutta. Anoessaan käyttöoikeutta palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa osoitteessa www.savymedia.fi.

Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

Käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelun ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee tunnusta anoessaan antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä käyttäjätiedot). Väärien käyttäjätietojen antaminen on lain nojalla kiellettyä.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli pyydettyjä käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai tiedoissa on muita epäselvyyksiä. Käyttöoikeus voidaan jättää myöntämättä myös, jos käyttäjä ei jollain muulla tavalla täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä. Palveluntarjoaja voi peruuttaa käyttöoikeudet ilman erillistä ilmoitusta, mikäli käyttäjä käyttää palvelua käyttöehtojen, vallitsevan lainsäädännön tai hyvien tapojen vastaisesti.

Osa palvelun toiminnoista voi edellyttää evästeitä. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin estää palvelun tai sen osan toiminnan.

Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa missään olosuhteissa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän on huolehdittava, että sama salasana ei ole käytössä muissa verkkopalveluissa. Palveluntarjoaja ei koskaan kysy salasanoja sähköpostitse tai puhelimitse.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan ja käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon käyttäjän tulee ilmoittaa tapahtuneesta palveluntarjoajalle. Käyttäjän vastuu salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta väärinkäytöstä päättyy, kun palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen ja sille on jäänyt kohtuullinen aika estää väärinkäytökset.

Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista sekä hankinnoista.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, palvelun käyttöä koskevien ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjän luoman materiaalin tekijänoikeus on käyttäjällä itsellään sillä edellytyksellä, että käyttäjälle voi lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen materiaaliin.

Palvelussa ei saa esittää lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levittämiseen. Palvelua ei myöskään saa käyttää tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa palveluntarjoalle, palvelun muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeudet palvelussa julkaisemaansa materiaaliin. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on lain tai hyvän tavan vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua normaalista poikkeaviin käyttötarkoituksiin. Käyttäjä ei saa aiheuttaa palvelulle normaalista poikkeavaa kuormitusta esimerkiksi automatisoiduin menetelmin.

Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan sekä vastaa palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Käyttäjä on korvausvelvollinen palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä ympäri vuorokauden. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tai sen osan tarjoaminen tilapäisesti huollon, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen pysyvästi. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista muutoksista ja katkoksista käyttäjille etukäteen.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takeita palvelun toiminnasta ja/tai ominaisuuksista eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Palveluntarjoaja vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta vain siltä osin, kuin sisältö on palveluntarjoajan itse tuottamaa. Palveluntarjoaja ei vastaa esimerkiksi käyttäjien palvelussa julkaiseman materiaalin lainmukaisuudesta, niiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta. Palveluntarjoaja auttaa tarvittaessa materiaalien poistamisessa palvelusta.

Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen tai palvelun kautta saatavilla olevaan tietoon. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun käyttämisen, toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haittaohjelmien, linkkien, katkosten tai vastaavien käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelusta sellainen aineisto, jonka ilmaisemisen palvelussa palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta käyttäjille.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden käyttöehtojen tai muiden palvelua koskevien ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut käyttäjä palvelusta.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja kerättävät tiedot käyvät ilmi tietosuojaselosteesta, joka on nähtävissä erillisenä dokumenttina www.savymedia.fi-verkkosivulla.

Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja ilman henkilökohtaista ilmoitusta. Palveluntarjoajalla ilmoittaa käyttöehtojen muutoksesta käyttäjälle palvelun välityksellä. Tehdyt muutokset astuvat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ilmoituksesta. Palvelua käyttämällä käyttäjä hyväksyy sopimukseen tehdyt muutokset.

Saatuaan muutoksista tiedon käyttäjä voi sähköpostitse irtisanoa koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan käyttäjän käyttäessä palvelua. Mikäli palvelun käyttö edellyttää erillistä käyttöoikeutta, sopimus tulee voimaan palveluntarjoajan myöntäessä käyttöoikeuden. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa www.savymedia.fi-verkkosivulla kuvatuilla keinoilla.

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen käyttäjästä tai palveluntarjoajasta riippumaton syy.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle. Käyttäjä ymmärtää, että käyttöoikeus on henkilökohtainen.

Palveluntarjoalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta käyttäjälle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennakkoon.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Niiden seikkojen osalta, joihin ei käyttöehdoissa oteta erikseen kantaa, sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan käräjäoikeudessa.