Sukututkimus edellyttää rekisteriselostetta Euroopan Unionin GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Alla näet yleisluontoisen mallin Sukukompassiin soveltuvasta rekisteriselosteesta. Mallia ei kannata kopioida täysin sellaisenaan, vaan käydä tapauskohtaisesti läpi ja muokata omaa sukupuuta vastaavaksi.

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja Sävymedian tuesta.

Rekisteriseloste(malli)

Rekisterin nimi
Meikäläisen suvun sukututkimusrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Matti Meikäläinen
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimus

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä tallennetaan ns. sukututkimuksen perustiedot:

 • etunimi ja sukunimi
 • sukupuoli
 • perhesuhteet (lapset, vanhemmat)
 • valokuva
 • syntymä- ja kuolinaika

Rekisteröidyn suostumuksella voidaan tallentaa esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • ajantasaiset yhteystiedot
 • asuinpaikat
 • koulutus- ja työtiedot
 • tietojen käsittelykiellot.

Henkilön suostumuksella tallennettavat tietojoukot eivät rajoitu yllä mainittuihin.

Vainajien osalta voidaan tallentaa laajempia tietojoukkoja ilman erillistä suostumusta, koska henkilötietojen käsittelyä koskevat lait, määräykset ja asetukset koskevat pääsääntöisesti elossa olevia henkilöitä.

Arkaluonteisia tietoja (esimerkiksi etninen alkuperä, sairaustiedot, vakaumustiedot) ei tallenneta kuin nimenomaisella luvalla.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin pääasialliset tietolähteet ovat:

 • asianosaisten luovuttama tieto
 • viranomaisten julkiset arkistot ja rekisterit sekä niihin rinnastettavat tietolähteet
 • perimätieto
 • muut julkisesti saatavilla olevat tiedot.

Tietojen luovutukset
Sukupuuhun kuuluvat henkilöt voivat pyytää otteita rekisterin tietosisällöstä.

Sävymedia toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen aineisto
Sähköinen aineisto on tallennettu Sävymedian Sukukompassi-verkkopalveluun. Pääsy sähköiseen aineistoon on rajattu erikseen luvan saaneille henkilöille. Sähköinen aineisto on suojattu teknisin menetelmin.

Fyysinen aineisto
Fyysinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet. Niihin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.

Oikeus tarkastaa tietonsa
Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva tietosisältö tarkastettavaksi.

Oikeus korjata virheelliset tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus korjata ja päivittää virheelliset tietonsa.

Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi rekisteristä. Henkilön tietoihin kirjataan tutkimuskielto.